คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการ HEP

High School Equivalency Program

คุณวุฒิ

  • ไม่ได้มี GED หรือมัธยมปลาย
  • บุคคลที่จะต้องเป็นสิบหกหรือมากกว่า,
  • ผู้เข้าร่วมหรือครอบครัวจะต้องมีการทำงานในการเกษตรอย่างน้อย 75 วันภายในสองปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไปยังโปรแกรมประยุกต์,